TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTop Điểm AP
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Điểm cống hiến
1
Danh_Quang
IS_HoangLy
6
6862612
2
HaiNguyen
HaiNguyen_
4
4445388
3
MeoBeo
TieuNang
7
2481208
4
_Chi_Pi_
Chi_Pi
5
2470888
5
VF2
VF42
5
2348676
6
Mr_Chau
IS_Police
6
2320276
7
QUAN_PHUONG
GT_ChuTuoc
2
1224932
8
VF1
VF41
5
1130349
9
HoangThienAn
ISCaIDauLaNH
5
868708
10
SeaDart
TCB_SeaDart
1
233080
11
VF4
VF45
3
0
12
GauNhoiBom
F1_MrLove
1
0
13
SuperMan
BaNeCon
1
0
14
Herositou10
110i
1
0
15
Hornet
TCB_Hornet
1
0
16
GSRO_LG1
G_TESTTRADE
7
0
17
G_HUTMAU
G_TRADE
1
0
18
PM1
IS_AsUrA
5
0
19
_Be1_
M1
1
0
20
MeoHoang
MeoLangThang
1
0